ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
  

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองบัว เดิมขึ้นอยู่กับตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี เมื่อปี 2505 จึงได้แยกการปกครองของตำบลโคกเครือ ออกเป็นตำบลหนองบัว ซึ่งมีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านศรีสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านพรมลี หมู่ที่ 3 บ้านคำศรี หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองสามขา หมู่ที่ 6 บ้านไชยวาร หมู่ที่ 7 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านไชยวาร หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11 บ้านไชยวาร หมู่ที่ 12 บ้านศรีสว่าง และหมู่ที่ 13 บ้านคำศรี

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้สำหรับการเพาะปลูก จึงไม่เหมาะกับการปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพหลักคือการทำไร่ (อ้อยและมันสำปะหลัง) 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองสรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ เขื่อนลำปาว จ. กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า การประปา ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 18 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบล โดยถนน รพช. สายหนองริวหนัง-หนองสามขา โดยหมู่บ้านแรกของตำบลห่างจากตัวอำเภอ ระยะทาง 8 กม. คือบ้านไชยวาร หมู่ 11 และหมู่บ้านไกลที่สุดคือ บ้านหนองสามขา หมู่ 5 ระยะทาง 15 กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

ปลาแปรรูป,เสื่อกก

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น