ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
        เทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเขตการปกครองของอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เขตรอบนอกของเทศบาลตำบลหนองกุงศรี อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองบัว มีเขตติดต่อพื้นที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใกล้เคียง ดังต่อไปนี้
     1. ทิศเหนือติดเขตเทศบาลตำบลหนองสรวง เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
     2. ทิศตะวันตก ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
     3. ทิศตะวันออก ติดเขื่อนลำปาว
     4. ทิศใต้ ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่
     เทศบาลตำบลหนองบัว มีพื้นที่โดยประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,625 ไร่

สภาพภูมิอากาศ,ภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลหนองบัวมีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย แบ่งได้เป็น 3 ฤดูคือ
     1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
     2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกบางช่วงและไม่ตรงตามฤดูกาล
     3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

การแบ่งเขตปกครอง
แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้านดังนี้
     หมู่ที่ 1 บ้านศรีสว่าง 125 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายสัมฤทธิ์   บุตรคำ
     หมู่ที่ 2 บ้านพรมลี 102 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายจรัญ   เชียรเดช
     หมูที่ 3 บ้านคำศรี 116 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายประเสริฐ   มาลิสา
     หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว 244 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายไพฑูรย์   ภูโคก
     หมูที่ 5 บ้านหนองสามขา 165 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวพรภิญญา  ภูพันธ์รัตน์
     หมู่ที่ 6 บ้านไชยวาร 149 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญพร้อม   บุตรพรม
     หมู่ที่ 7 บ้านโคกใหญ่ 184 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายหลี่   บุญไสย
     หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัว 169 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญชู   นาพรม
     หมูที่ 9 บ้านไชยวาร 123 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายวิต   อัศวภูมิ
     หมูที่ 10 บ้านหนองบัว 125 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายสงวน   บุญขันธ์
     หมู่ที่ 11 บ้านไชยวาร 123 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นางประยวญ   ผือโย
     หมู่ที่ 12 บ้านศรีสว่าง 115 ครัวเรือน กำนัน   นายมีชัย   แก้วบุญ
     หมู่ที่ 13 บ้านคำศรี 118 ครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน นายจำรอง  วิเชียรสาร

สภาพเศรษฐกิจ
     อาชีพหลัก ทำไร่อ้อย และมันสำปะหลัง มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 23,000 บาทต่อปี

สภาพทางสังคม
     ทางการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 2 แห่ง มีวัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 8 แห่ง สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
Download File  View File
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น