ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
คณะผู้บริหาร  |  ฝ่ายสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษาฯ  |  กองสาธารณะสุขฯ  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
นายหาร อัศวภูมิ
นายกเทศมนตรี
โทร.0973066865
นายภาศกร มุลตรีบุตร
รองนายกเทศมนตรี
โทร.0639039645
นายประมวล ประเสริฐชัย
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 0832247520
นายอำพร อัศวภูมิ
เลขานุการนายกฯ
โทร. 0867010535
นายประสิทธิ์ กรีเทพ
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร 0894124571
หัวหน้าส่วนราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สังคม ศรีโคตร
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น)บท.กลาง
นางสาวไพรมณี แก้วสีขาว
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)อท.ต้น
โทร. 0986199845
นายสุดที ดอนปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0813205387
นายเสถียร ลุนพิลา
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)อท.ต้น
โทร. 0899427514
นางมริวรรณ วัฒโน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุมลรัตน์ อัศวภูมิ
นักจัดการทั่วไป(วิชาการ)ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0870806043
 

...................................................................................................................
แผนผังโครงสร้าง
 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น