ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564

     

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ และ ๒ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

     

รายงานแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

     

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

     

รายงานแผนการใช้จ่ายรวม ทต.หนองบัว ประจำปี 2564.pdf

      

รายงานผลกาดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

      

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2563.pdf

      

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี พ.ศ. 2563.pdf

      

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น