ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในเทศบาลตำบลหนองบัว ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลหนองบัว

     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

     

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

     

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

     

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

     

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy).pdf

     

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น