ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ " รับแจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ " พบเห็นการทุจริต หรือได้รับความเดือดร้อนไม่เป็นธรรม โปรดแจ้ง โทร. ๐๔๓ ๘๔๐๙๑๖ 

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2565

      

งานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดที่ 14

      

งานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดที่ 11-13

      

งานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดที่ 6-10

      

งานเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดที่ 1-5

      

เทศบัญญตัิ การใช้นำ้ประปา พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๖๑

      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

      

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559

     

ปกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555

     

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
200
banner-17180
facebook
ผู้ดูแลระบบ
จังหวัดกาฬสินธุ์
aec
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่อง5
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน ก.พ.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น